Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot personas datus. SIA „Nomeda” konditoreju tīkls „Sala” (turpmāk tekstā - Uzņēmums) augsti vērtē un respektē savu klientu privātumu. Šī privātuma politika skaidro, kā uzņēmums ievāc informāciju no visiem šīs mājaslapas apmeklētājiem.

Šajā paziņojumā par privātumu skaidrosim, kā Uzņēmums uzkrāj un izmanto savu klientu personas datus un kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Šīs informācijas par Uzņēmuma privātuma politiku mērķis ir palīdzēt izprast, kāpēc un kā tiek apstrādāti personas dati un kādas ir klientu tiesības saistībā ar klientu personas datiem. Privātuma paziņojums attiecas uz mājaslapas apmeklētājiem, potenciālajiem interneta veikala klientiem un interneta veikala klientiem, mājaslapas apmeklētājiem, kas izteikuši vēlmi saņemt mūsu piedāvājumus, kā arī, ja vienkārši tiek meklēta ar konditoreju tīkla „Sala” saistītu informāciju interneta vidē. Konditorejas izstrādājumu iegāde interneta vidē ir paredzēta fiziskām un juridiskām personām. Šī Lietošanas noteikumu sadaļa attiecas uz Pircēju, ja Pircējs ir fiziska persona.

Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar „Sala” veikto personas datu apstrādi atbilstoši Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā izklāstītajam, un piekrīt personas datu apstrādei, ievērojot Lietošanas noteikumus. Pircējs apliecina, ka piekrišana ir brīvi dota un apzināta.

 1. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs

  SIA „Nomeda”

  Reģ.Nr.40103060794
  Bukaišu iela 6, Rīga, LV-1004
  E-pasts: info@salakafe.lv

  Tel.: +371 26566735

 2. Kāda veida personas dati tiek apstrādāti

      Kontaktinformācija – vārds, uzvārds, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi;

      Pakalpojuma datus – dati, kas atspoguļo klientu rīcību attiecībā pret SIA „Nomeda” pakalpojumu izmantošanu, piemēram, par iegādātajiem produktiem un produktiem, par kuriem izrādīta interese.

 3. Kādam mērķim un uz kādu tiesību pamata tiek apstrādāti personas dati

  Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem, un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā norit, ievērojot tiesiskumu. Noteiktie datu ievākšanas mērķis - Lai izpildītu Līgumu starp Klientu un konditoreju „Sala” (SIA „Nomeda”) par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Pasūtījumam, kā arī lai uzrunātu klientu, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas. Uzņēmums ievāc informāciju no apmeklētājiem, kuri mājaslapā aizpilda kontaktformu. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi, lai kāds no mūsu komandas spētu sazināties ar attiecīgo personu saistībā ar veikto vai daļēji veikto pasūtījumu. Nekāda personu informācija netiek nodota trešajām personām, izņemot gadījumos, kad to nosaka LR tiesību akti.

  Personīgās informācijas klasifikācija var neaprobežoties ar: vārdu, uzvārdu, valsti, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu personīgu informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma izpildei un informācijas precizēšanai. Mūsu komanda var nosūtīt Jums jebkāda veida informāciju, kas saistīta ar šajā mājaslapā minētajiem produktiem vai aktivitātēm.

 4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

  Mēs glabāsim Tavus personas datus tik ilgi, kamēr mums tas būs jādara saskaņā ar likumu vai arī kamēr tas būs nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par privātumu norādītos mērķus. Lai saņemtu plašāku informāciju par personas datu glabāšanas laiku, vari sazināties ar šī paziņojuma par privātumu 1. punktā minēto kontaktpersonu, iesniedzot atbilstošu pieprasījumu.

 5. Personas datu drošība

  Personas dati tiek glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.

  SIA „Nomeda” ir apstiprinājis nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Tavu personisko informāciju.

 6. Tiesības saistībā ar personas datiem

  Tiesības iepazīties ar datiem – Jums ir tiesības zināt, kādus datus esam apkopojuši, kādam nolūkam tos apstrādājam, cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir tiesības attiecībā uz datu labošanas, dzēšanas un apstrādes ierobežošanu.

  Tiesības uz datu labošanu – Tev ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, gadījumā ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

  Tiesības uz datu dzēšanu – atsevišķos gadījumos Tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam Tavus personas datus.

  Tiesības iesniegt pretenzijas – Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, sūtot iebildumus uz 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

  Ja vēlies izmantot kādu no iepriekš minētajām Tev piešķirtajām tiesībām, lūdzam vērsies pie mums, rakstot uz e-pastu info@salakafe.lv.